بخشی از آیین نامه مسابقات IRESL

قوانین عمومی

بخش ۱ - قوانین کلی

اصل ۱ - نام رسمی: عنوان این رویداد، که مشمولِ این قوانین است؛ اولین دوره ی لیگ ورزشهای الکترونیک ایران - زمستان ۱۳۹۸ می باشد.
اصل ۲ - حقوق مربوط به لیگ ورزشهای الکترونیک ایران انجمن ورزشهای الکترونیک ایران (زین پس به اختصار «IRESA» نامیده میشود) نسبت به تمامی امورِ مربوط به ساماندهی و اداره ی لیگ، مسابقات و همچنین پخش و انتشار آن دارای حق انحصاری می باشد.
اصل ۳ - دوره زمانی و محل برگزاری لیگ
۱. شهر میزبانِ لیگ تهران می باشد.
۲. دوره زمانی لیگ از ۱ بهمن تا 24 اسفند ۱۳۹۸ می باشد.
۳. محل برگزاری لیگ؛ برج میلاد تهران می باشد.
اصل ۴ - حقوق مربوط به نام رسمی و سایرین: انجمن ورزشهای الکترونیک ایران دارای حق انحصاری نامگذاریِ مسابقات لیگ ورزشهای الکترونیک ایران و تمام حقوق مالکیتِ معنوی وابسته به آن می باشد. چنانچه سایر احزاب و گروهها قصد استفاده از آن را داشته باشند، بایستی پیشتر موافقتِ انجمن ورزشهای الکترونیک ایران را کسب نمایند.

بخش 2 - ساماندهی تیمها

اصل ۵ - روند ساماندهی تیم( در صورت ثبت نام از طریق باشگاه )

 1. یک تیم باشگاهی که در لیگ ورزشهای الکترونیک شرکت میکند بایستی توسط انجمن ورزشهای الکترونیک یا هیئت استان ساماندهی شود.
 2. تمام تیمهای باشگاهی باید بازیکنان خود را طی یک پروسۀ منطقی؛ یا از طریق بررسی رنکینگ یا تاریخچه ی عملکرد بازیکنان و یا از طریق برگزاری دوره مقدماتی مخصوص به خود انتخاب کنند و در صورت رخداد شرایط بحث برانگیز بایستی موضوع را با IRESA مطرح نماید. انجمن ورزشهای الکترونیک، برگزاری دوره های مقدماتی باشگاهی/شهری در تمامی عناوین بازی را قویاً توصیه میکند.
 3. تمام بازیکنان بایستی دارای تابعیت ایرانی باشند.
 4. پروسۀ جایگاهِ ورودی برای هر باشگاه به ازای هر عنوانِ بازی، بایستی به آیین نامۀ ورودی ارجاع داده شود و جایگاههای مربوط به عناوین نمایشی، در صورتی که IRESA آنها را تأییدِ صلاحیت کرده باشد، توسط IRESA اعلام خواهد شد.
 5. بازیکنی که به هر دلیلی اجازه ورود به لیگ را ندارد، بایستی از حضور در فهرست اعضای باشگاه نیز منع شود. به محض اینکه فهرست بازیکنانِ مربوط به هر عنوانِ بازی ارائه شود، دیگر قابل تغییر نخواهد بود؛ با این وجود، در صورت وقوع یک پیشامد اجتناب ناپذیر، با موافقت و تأیید هیأت عالی انجمن ورزشهای الکترونیک، امکان اصلاح آن وجود دارد.
داوران رسمی و دستگاه ضبط
 1. داوران رسمی که در مسابقات لیگ توسط انجمن ورزشهای الکترونیک تأیید شده اند، می بایست درخصوص تمامی موقعیتهایی که در مسابقات رخ می دهند، داوری کنند. در موقعیتهای پیشبینی نشدهای که در قوانین و مقررات ذکر نشده اند، داوران بایستی مسئله را با کمیته داوران در میان گذاشته و سپس تصمیمات بیطرفانه و عادلانه بگیرند.
 2. در نبود دستگاه ضبط، داور بایستی بازپخش های بازی را حفظ و نگهداری کند و همچنین وظیفه و نقشِ دستگاه ضبط را نیز در مسابقات مربوطه به عهده گیرد.
اصل ۷ - سوءرفتار یا اقدام غیرقانونی
 1. زمانی که یک بازیکن مرتکب خطا یا اعمالِ ناشایست میشود، داوران رسمی میتوانند علیه بازیکن دست به اقداماتِ انضباطی ای بزنند که شامل اما نه محدود به این موارد می شوند:«اخطار، هشدار، جریمه یا اخراج»
 2. زمانی که اقدامات انضباطی اضافی ضرورت داشته باشد، انجمن ورزشهای الکترونیک میتوانند یک کمیته انضباطی تشکیل داده و اقدامات انضباطی تکمیلی را اعمال کنند.
 3. دستورالعملهای دقیقتر به اصل شماره ۷ «تصمیمهای داور» مربوط به «آیین نامۀ اداره ی مسابقاتِ لیگ» ارجاع داده خواهند شد.

بخش ۳ - مشارکت

اصل شماره ۸ - درخواست مشارکت
بر طبق «آیین نامۀ ورودیِ» تعیین شده توسط انجمن ورزشهای الکترونیک، کلیۀ باشگاهها می بایست اسامی تمام شرکت کنندگان در لیگ ورزشهای الکترونیک منجمله مسئولین رسمی، رسانه ها و بازیکنان را از طریق روند نام نویسیِ ورودی ثبت کنند. هر شرکتکنندهای که نامش از طریق روند نامنویسی ورودی ثبت نشده باشد اجازه شرکت در لیگ ورزشهای الکترونیک را نخواهد داشت و هرگونه دیرکرد در ارائهی اسامی ورودی به حساب نخواهد آمد.
اصل شماره ۹ - شرکت در لیگ ورزشهای الکترونیک
افراد و تیمهایی که باشگاه آنها پرونده ی ورودیشان را به انجمن ورزشهای الکترونیک ارائه کرده باشد، در لیگ ورزشهای الکترونیک شرکت خواهند کرد و مشمول آیین نامۀ نام نویسیِ بازیکنِ IRESAو «آیین نامۀ مسابقاتِ IRESA» خواهند بود.

بخش ۴ - عناوین بازیها

اصل شماره ۱۰ - عناوین رسمی
عناوین رسمی «لیگ ورزشهای الکترونیک» به شرح زیر است:
عناوین گروهی: بازیهای DOTA2، Rocket League، Rainbow Six، LOL
عناوین انفرادی: بازیهای Tekken ،Quiz Of Kings،Clash Royale، eFootball PES 2020، FIFA 20
اصل شماره ۱۱ - عناوین نمایشی
سایر عناوین، چنانچه صلاحیت آنها توسط انجمن ورزشهای الکترونیک تأیید شده باشد و در صورتی که انتشار و پیشرفتِ بیشتر آنها لازم باشد، میتوانند در قالبِ عناوین نمایشی به اجرا درآیند، اما چنین مسابقاتی مشمول امتیازبندی نمی شوند چراکه یک عنوان نمایشی در امتیازبندی کلی به حساب نمی آید.

بخش ۵ - اداره ی مسابقه و استادیوم

 • اصل شماره ۱۲ - اداره ی مسابقات: تمام بازیهای لیگ بایستی مطابق با «آیین نامۀ مسابقاتِ انجمن ورزشهای الکترونیک» برگزار شوند.
 • اصل شماره ۱۳ - شیوه ی اداره ی مسابقات: بازیهای اصلیِ لیگ ورزشهای الکترونیک بایستی براساس مقررات مسابقه انجام شوند؛ با این وجود، بسته به قالب و فرمت یک بازی، ممکن است شیوه ی آن تغییر کند.
 • اصل شماره ۱۴ - حضور بازیکن، وقفه ها و غیبتها
  1. غیر از یک وقفه ی تعیین شده بین مراحل گروهی و مراحل تعیین شده برای صرف ناهار، هیچ وقفه ی دیگری در جریان مسابقه وجود نخواهد داشت. از بازیکنان خواسته میشود که از حضور در محوطه ی مسابقات اطمینان حاصل کنند و در تمام مدتِ برای انجام مسابقاتِ خود حاضر باشند.
  2. بازیکنانی که هنگام انجام مسابقۀ خود در داخل محوطه ی مسابقات حضور ندارند، با خطر باطلشدن مسابقه به نفع رقیب مواجه و یا از مسابقات حذف می شوند. در صورت پیشامد چنین موقعیتی، داوران هیچ وظیفه یا تعهدی نسبت به جستجوی یک بازیکنِ غایب را به صورت فعالانه ندارند.
  3. چنانچه بازیکنان به هر دلیلی نیاز به ترک محوطه ی مسابقات داشته باشند، بایستی به یک داور اطلاع بدهند تا بتوانند در رابطه با اینکه آیا زمان برای انجام این کار وجود دارد و اینکه چه مدت اجازه دارند غایب باشند، از او مشورت بگیرند.
 • اصل شماره ۱۵ - جدول زمانبندی و قرعه کشی جهت گروه بندی
  1. جدول زمانبندی مسابقه برای هر عنوانِ بازی، می بایست توسط انجمن ورزشهای الکترونیک تنظیم شود.
  2. قرعه کشیِ مسابقه بایستی در حضور یک داور که توسط انجمن ورزشهای الکترونیک انتخاب شده است، در شب پیش از مسابقات حضوری لیگ انجام شود. تحت شرایط خاص، انجمن ورزشهای الکترونیک میتواند گروه بندی را انجام دهد.
 • اصل شماره ۱۶ - داوران
  1. هنگام وقوع درگیری در حین بازی، داورانِ مسابقه بایستی شرایط را کنترل و مشکل را حل و بخش کنند.
  2. در طول مسابقه، هر تصمیم داور که با اعتراض مواجه شود، ابتدا توسط هیأت داورانِ مسابقه بررسی خواهد شد. چنانچه بازیکنان هنوز از تصمیم هیأت داوران ناراضی باشند، میتوانند راهی مرحلهی بعدی اعتراضات شوند.
  3. کمیته بررسی اعتراضات به منظور رسیدگی به موضوع تشکیل خواهد شد. فرد معترض در صورتی که همچنان از نتیجۀ بررسی ناراضی باشد، میتواند راهی مرحله بعد شود.
  4. هرگونه درخواست یا اظهار نظری که بر خلاف تصمیمِ کمیته بررسیِ اعتراضات یا بر خلافِ یک تصمیم داوری حل نشده باشد، بایستی توسط هیأت عالیِ انجمن ورزشهای الکترونیک بررسی شود.
 • اصل شماره ۱۷ - استادیوم
  میزبان بایستی بنابر «آیین نامۀ مسابقات انجمن ورزشهای الکترونیک» و «دفترچه راهنمای انجمن ورزشهای الکترونیک» تجهیزات و نیروی انسانی فراهم کند.
  1. در مسابقه به ازای هر فرد بایستی میزهایی با طولِ بیش از ۱۱۰ سانتیمتر، عرض ۶۵ سانتیمتر و ارتفاع ۷۰-۸۰ سانتیمتر فراهم شود. (در صورت مشورت با انجمن ورزشهای الکترونیک، امکان اجازه اعمالِ تغییرات برای شرایط اجتناب ناپذیر وجود دارد)
  2. بایستی صندلیهایی با دسته های جداشدنی و ارتفاع قابل تنظیم که بین ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر پایین تر از سطح میز باشند، فراهم شود.
  3. کامپیوترهای شخصی بایستی، به منظور جلوگیری از مزاحمت و دردسر برای بازیکنان، در طول لیگ ورزشهای الکترونیک کنترل و حفظ شوند.
  4. سیستم های شخصی جهت مسابقات مطابق استانداردهای جهانی تهیه و در اختیار قرار می گیرد.
  5. عناوین بازیهای کنسولی بر روی پلیاستیشن ۴ سونی (Sony PlayStation®4) انجام خواهند شد.
  6. در مسابقه تمام عناوین بازیهای کنسولی بروزرسانی خواهند شد تا جدیدترین ورژن پَک دادههای بازیها را اجرا کنند. بازی به زبان انگلیسی اجرا خواهد شد.
  7. کنترلکنندهها و کابلهای کنترلیِ پلیاستیشن رسمی سونی دارای دوال شاک 4 (PlayStation®Dualshock 4) جهت استفادهی بازیکنان در طول مسابقه فراهم خواهد شد. بازیکنان میتوانند کنترل کننده های خود را برای بازی به همراه بیاورند، اما تصمیم نهایی در رابطه با استفاده از تجهیزات توسط داوران گرفته خواهد شد.
 • اصل شماره ۱۸ - کارت عبور برای دسترسی به استادیوم
  1. انجمن ورزشهای الکترونیک برای تمامی شرکت کنندگان مسابقات لیگ ورزشهای الکترونیک کارتهای عبور (ID Pass) صادر خواهد کرد. تمام مسئولان رسمی و بازیکنان باید به منظور حفظ نظم، کارتهای عبور خود را همیشه در استادیوم به همراه داشته باشند.
  2. انجمن ورزشهای الکترونیک برای ساماندهندگانِ مسابقات و داوطلبان، کارتهای عبور جداگانه صادر خواهد کرد.

بخش ۶ - بازیکنان

اصل شماره ۱۹ - بازیکنان

 1. بازیکنان بایستی روحیه ی بازی جوانمردانه و بدون خشونت را حفظ کرده، عملکردی حرفه ای داشته باشند و از دستور داوران پیروی کنند.
 2. هرگونه توهین یا تهدیدی علیه سایر بازیکنان چه به صورت مجازی و چه به صورت غیرمجازی ممنوع خواهد بود.
 3. چنانچه بازیکنان در طول بازیها با مشکل مواجه شوند، میتوانند دست خود را بلند کنند و داور به آنها کمک خواهد کرد.
 4. چنانچه امکان ذخیره سازیِ بازپخش ها مهیا باشد، بازیکنان پس از اتمام بازی باید بازپخش های بازی را ذخیره کنند.
اصل شماره ۲۰ - سن
 1. سن بازیکنان برای هر عنوانِ بازی براساس «قوانین بازی» (موجود در پیوست) تعیین میشود.
 2. بازیکنان زیر ۱۸ سال بایستی توسط یک فرد بزرگسالِ مسئولیت پذیر که میتواند عضوی از هیأت اعزامی باشگاه باشد، همراهی شوند.

بخش ۷ - یونیفرم

 1. تمام بازیکنان شرکتکننده در لیگ ورزشهای الکترونیک بایستی یونیفرمِ نشاندهنده ی باشگاه خود را بر تن کنند، و این یونیفرم باید توسط باشگاه مربوطه طراحی و فراهم شود.
 2. هر باشگاه میتواند «رنگ» و «شکل» یونیفرم خود را انتخاب کند.
 3. هرباشگاه میتواند یکی از گزینه های ذکرشده در زیر را آزادانه انتخاب کند و در سمت چپ سینه ی یونیفرم قرار دهد:
  1. نماد باشگاه
  2. لوگوی انجمن ورزشهای الکترونیک
  3. نام شهر / لوگوی شهر
 4. در پشت یونیفرم باید «نام» باشگاه/شهر مربوطه قرار داده شود.
 5. هر باشگاه میتواند لوگوی تجاری مربوط به اسپانسرها را مشخص کند.
 6. در صورتی که بازیکنان بدون یونیفرمِ مناسب در لیگ ورزشهای الکترونیک شرکت کنند، کلیهی امور پشتیبانیِ فراهم شده برای باشگاه به انجمن ورزشهای الکترونیک بازگردانده خواهد شد.

حقوق پخش و تبلیغات

اصل شماره ۳۰ - حقوق پخش و انتشار
انجمن ورزشهای الکترونیک برای پخشِ زنده یا پخشِ ضبطشدهی مراسم افتتاحیه و اختتامیه، تمامی بازیهای لیگ ورزشهای الکترونیک و تمامی محصولات ویدئویی فرعی دارای حقوق انحصاری می باشد.
اصل شماره ۳۱ - شرکت پخش و انتشار میزبان
انجمن ورزشهای الکترونیک، یک شرکت پخش میزبان را انتخاب میکند که دارای حقوق و مسئولیتهای معینی در خصوصِ حق پخش و رویدادهای ورزشی در لیگ ورزشهای الکترونیک منجمله مراسم افتتاحیه و اختتامیه می باشد.
اصل شماره ۳۲ - نصب تبلیغات و غیره

 1. انجمن ورزشهای الکترونیک درخصوص کلیۀ تبلیغاتِ نصب شده در داخل استادیومِ مسابقات دارای حقوق انحصاری می باشد.
 2. هرگونه تبلیغاتِ نصب شده در داخل استادیوم، از جمله روی زمین و نردهها و حفاظها، بایستی از پیش موافقت انجمن ورزشهای الکترونیک را کسب کرده باشند. این مورد همچنین تبلیغات روی سینه ی بازیکنان را نیز شامل میشود.
 3. جزئیات مربوط به تبلیغات در داخل استادیوم، بایستی براساس مقرراتِ درون کشوری و موافقتِ انجمن ورزشهای الکترونیک باشند.

اعتراض و رسیدگی

 • اصل شماره ۳۳ - کمیتۀ بررسی اعتراضات
  به موجب هرگونه اقدام غیرقانونی، سوءرفتار یا عمل ناشایستی که توسط مسئولان رسمی صورت گیرد یا هرگونه درخواستِ اعتراض یا مخالفت، انجمن ورزشهای الکترونیک بایستی به منظور حل مشکل کمیتۀ بررسی اعتراضات را تشکیل دهد. کمیتۀ بررسی اعتراضات بایستی دستکم شامل هیأت داوران، نمایندهی فنی و عضو منتخبِ انجمن ورزشهای الکترونیک از سوی انجمن ورزشهای الکترونیک باشد. پرسنل تکمیلیِ باصلاحیت، چنانچه واجد شرایط باشند، میتوانند به کمیته اضافه شوند.
 • اصل شماره ۳۴ - قبول وظایف
  1. کلیۀ سازمانهایی که به جهت آماده سازی و لیگ انجمن ورزشهای الکترونیک به کار گرفته می شوند منجمله اعضا، بایستی با حسن نیت از «آیین نامۀ مسابقات انجمن ورزشهای الکترونیک» پیروی کنند.
  2. چنانچه هر سازمانی در اطاعت از قوانین قصور ورزد، دستورالعملهای تکمیلی از طرف انجمن ورزشهای الکترونیک پیاده سازی و انجام خواهد شد.
 • اصل شماره ۳۵ - تفسیر
  در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در رابطه با تفسیر هر قانون، یا نبود قانون مربوطه، هیأت عالی انجمن ورزشهای الکترونیک آخرین نهاد تعیین کننده خواهد بود.